İş Güvenliği Uzmanlığıx
İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denir.
(Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen/fen-edebiyat fakültesi fizik veya kimya bölüm mezunları veya İş güvenliği teknikerleri) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan sanayiden sayılan ve devamlı olarak "en az elli işçi çalıştırılan işyerleri" iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.
 
 
İş Yeri Hekimliği
Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler.

İşe Giriş Muayeneleri
İşe giriş / periyodik muayene formunun doldurularak yönetime ve çalışana bildirilmesi.

Periyodik Sağlık Muayeneleri
Sağlık birimi tarafından gerçekleştirilecek sağlık gözetimi planının hazırlanması ve uygulanması.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmaları
Kurula katılarak, çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunulması ve danışmanlık.
 
 
Risk Değerlendirme
İşyeri tehlikeleri belirlendikten sonra hangisinin öncelikli risk taşıdığını işyeri risk haritasının çıkartılması ile tespit edilir ve risk değerlendirme metotlarından hangisinin kullanılacağına karar verilir. En çok kullanılan yöntem 5×5 Matris yöntemidir.

Ölçümler
Ortam, makine ve teçhizat, elektrik vb. tüm ölçümler Bakanlık ve Uluslar arası kuruluşlar tarafından akredite edilmiş kurum ve cihazlarla yapılmakta, sonuçları raporlar halinde işyeri yönetimine en kısa sürede sunulmaktadır.

• Çalışma ve sosyal alanların ortam ölçümlerinin yapılması
• Havalandırma (lokal ve merkezi) ihtiyacının doğru belirlenmesinin sağlanması
• Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması,
• Gürültü ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
• Toz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
• Gaz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
• Titreşim ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
• Basınçlı Kaplar, kaldırma araçları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının aldırılması

 
 
Acil Durum Planları
Çalışan işyeri, Firma Fabrika nın acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, Acil durum planlarını hazırlar, Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar, Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin tehlike yaratmayacak şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar, Tüm çalışanları, alt işveren çalışanlarını, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanlarını ve diğer kişileri acil durum konusunda bilgilendirir.
 
 
Temel İSG Eğitimleri
4857 Sayılı yasa gereği işyerlerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur.

Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.

Bu nedenle işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.

Lütfen Çözümlerimizden bilgilenmek için
Telefonla Erişim için : (0212) 620 21 16 Fax: (0212) 620 21 16